Žatecko

Popis oblasti:

České středohoří leží v ústeckém kraji a táhne se severovýchodním směrem od Mostu k Novému Boru. Na severu sousedí s Lužickými horami, na východě s Ralskou pahorkatinou a Polabím, na jihu s Mosteckou pánví a na západě s Krušnými horami a Českým Švýcarskem. S rozlohou cca 1300 km2, délkou kolem 70 km a šířkou až 25 km patří toto pohoří k menším orografickým celkům. Tvarová pestrost a osobitý krajinný ráz však řadí České středohoří mezi nejkrásnější a nejsvéráznější u nás. K jeho vzniku docházelo postupně sopečnou činností, která však neproběhla najednou. První silnější fáze nastala asi před 25 milióny let ve třetihorách, kdy byla v souvislosti s mohutným vrásněním v jižní Evropě tato oblast silně tektonicky porušena. Vytvořily se zlomy sahající do hloubek 60 - 200 km. Tyto zlomy se staly přívodními cestami pro výstup žhavého tekutého magmatu na zemský povrch.
Oblast Žatecka - Žatecká pánev - je ohraničena Doupovskými horami na západě, na jihu Rakovnickou pahorkatinou a směrem severním přechází v Mosteckou pánev. Z geomorfologického hlediska patří tato oblast ke Krušnohorské soustavě. Centrem Žatecka je město Žatec. Vzniklo z původního hradiště kmene Lučanů, které v 10. století ovládli Čechové a postavili zde románský hrad. Ve 12. století se Žatec stal křižovatkou, kde se protínaly důležité obchodní cesty a vyrostlo zde velké tržiště. V roce 1261 byl Žatec povýšen na královské město a svůj starobylý ráz si zachoval do dnešních dnů. Přírodní podmínky města ovlivňují Krušné a Doupovské hory. Jejich svahy zabraňují západnímu proudění vzduchu a vytvářejí v celé oblasti srážkový stín. Ročně zde spadne jen malé množství srážek a tak suché, teplé podnebí s dostatečným množstvím podzemní vody má největší podíl na úspěšném rozšíření pěstování chmele, jehož počátky spadají až do 15. století. O osídlování Žatecké tabule se našly četné důkazy při archeologických vykopávkách, zejména v lokalitách Staňkovice, Rybňany, Holedeč, Březno a jiných. Ty dokladují, že tato úrodná oblast měla své první obyvatele již v době kamenné. Na několik století se zde usídlili také keltské kmeny.
Řeka Ohře byla přirozenou dopravní cestou, kterou slovanské obyvatelstvo hojně využívalo pro obchodování. Kromě obchodu se Slované věnovali zejména zemědělství. Tyto přednosti Žatecka byly však příčinou častého loupení a drancování. V době husitského revolučního hnutí se obyvatelé přihlásili k husitům a stáli věrně po boku vyznavačů podobojí. Ve městě působilo také několik významných husitských kněží. Velkou pohromou pro Žatecko byla třicetiletá válka. Při ní bylo mnoho městeček a obcí zpustošeno, vydrancováno nebo vypáleno. Samotný Žatec obsadili v roce 1648 Švédové, kteří město téměř zničili. Mnoho obyvatel ze strachu uteklo a došlo k obrovskému hospodářskému úpadku. S historií Žatecka a jeho okolí se můžete seznámit v Žateckém regionálním muzeu, kde je zřízena bohatá vlastivědná expozice.
Oblast Českého středohoří i Žatecka je oblíbeným cílem milovníků cyklistiky, zejména kvůli kouzelné přírodě i řadě dobře značených tras. Pokud holdujete delším výletům, může být zajímavým tipem dálková trasa vycházející z Kralup nad Vltavou, procházející Mělníkem a Litoměřicemi, končící v Ústí nad Labem. Její celková délka činí 105 km.
Oblast hlubokých údolí i skalnatých výstupů. Místo rozlehlých ovocných sadů i tajemných hradů - takové je České středohoří a Žatecko. Region, který svou atmosférou odjakživa lákal umělce i romantiky. Centrem oblasti je královské město Litoměřice, kterým protéká dolní tok Labe, když svým pravým břehem omílá středočeský horský masív. Vyšší průměrné teploty a častější srážky činí region jedním z nejbohatších na výskyt nejrůznějších rostlin a živočichů v České republice. Jeho malebná zákoutí, bohatá příroda a bezpočet turistických zajímavostí jsou důvodem, proč je oblíbeným cílem turistů i rekreantů.

 
vytisknout
Partnerské weby